Rechercheren is geen hobby

Door een arbeidsrechtadvocaat uit mijn netwerk werd ik gewezen op een vonnis, uitgesproken door de Rechtbank Noord-Holland in september 2018. Een werkgever (detailhandelbedrijf) liet een werkneemster die met ziekteverlof was volgen, teneinde vast te kunnen laten stellen of er, zoals de werkgever vermoedde, sprake zou kunnen zijn van frauduleus ziekteverzuim.

De betreffende arbeidsrechtadvocaat vroeg mij enkele passages, weergegeven in het vonnis, te lezen en hem mijn visie hier op te geven. Zie hier onder één van de passages:

Observatieverslag_vonnis

Het behoeft weinig uitleg, vermoed ik, dat mijn tenen kromden in mijn schoenen bij het lezen van dit 'verslag', dat wel moet zijn opgesteld door een ijverige hobbyist. Het verslag staat bol van aannames ('na gezellig wat getafeld te hebben' en 'naar mijn mening is er absoluut geen sprake van ziekte) en is een overduidelijk bewijs van onkunde van de persoon die dit verslag heeft opgesteld.

Ziekteverzuim is een serieuze aangelegenheid. Wanneer er twijfels bestaan (bij de werkgever) aangaande de (werkelijke) achtergrond van het ziekteverzuim, en er vermoedens zijn van onrechtmatig ziekteverzuim (en dus van fraude) is het zaak dat er een serieuze afweging wordt gemaakt aangaande de eventueel in te zetten middelen om achter deze redenen te komen. Indien besloten wordt de hulp van een particulier onderzoeksbureau in te roepen, is het belangrijk om te weten dat particulier onderzoek een vak is, en geen hobby. Een particulier rechercheur adviseert zijn (mogelijke) opdrachtgever over de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn, dus ook over proportionaliteit, subsidiariteit en beperkingen tijdens een onderzoek en daarna.

Een professioneel particulier onderzoeker doet aan waarheidsvinding, niet aan suggestive rapportering. De vaststelling of een persoon al dan niet ziek is wordt niet gedaan door een particulier onderzoeker, maar door een (bedrijfs)arts. Een kundig particulier onderzoeker onthoudt zich van waardeoordelen in een rapportage, maar geeft slechts feiten en waarnemingen weer.

Rapportages van Interro zijn bij meerdere rechtszaken overeind gebleven. Ik durf dan ook te beweren dat ik mijn vak versta. Bij vermoedens van onterecht ziekteverzuim of andere vormen van interne fraude adviseer ik graag. Neem gerust even contact met me op om een afspraak te maken voor een gratis intakegesprek. het levert altijd iets op.

Laat een reactie achter