Relatiebeding – Alles wat jij moet weten

Relatiebeding

Een relatiebeding is een schriftelijke overeenkomst, door beide partijen getekend, waarin verklaard wordt dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd, zoals vermeld in het beding geen zakelijke contacten onderhoudt en/of aangaat met de zakelijke contacten van de werkgever waar hij het relatiebeding heeft ondertekend.

Bij minderjarigheid van een van beide ondertekenaars dient een wettelijk vertegenwoordiger in diens plaats te tekenen.

Een relatiebeding kan onderdeel zijn van een concurrentiebeding, mits het een aparte verklaring betreft, die dus los van het concurrentiebeding getekend moet zijn.

Relatiebeding bij vast contract (onbepaalde tijd)

Om het een en ander bedrijfstechnisch makkelijker te maken, kun je ervoor kiezen om alle relaties met naam en adres te vermelden waar het over gaat. Dit is echter geen vereiste voor een geldig relatiebeding.

In de praktijk wordt dit dan ook zelden gedaan, het zou namelijk betekenen dat bij elke nieuwe klant er een wijziging van de lijst moet komen. Dit is iets wat veel bedrijven te omslachtig vinden.

Wat wel vaak voorkomt, is dat bedrijven een lijst opstellen bij het uit elkaar gaan. Er wordt dan een lijst opgesteld om voor beide partijen duidelijk te hebben wat overtreding is en wat niet.

Een relatiebeding kan ook gelden voor de nieuwe werkgever, dus bijvoorbeeld de lijst met klantgegevens kopiëren en doorgeven aan een nieuwe collega mag in dit geval ook niet.

De boetebepaling bij overtreden wordt vastgelegd in het beding. In dit relatiebeding dien je dan vast te leggen dat bij een overtreding er direct een opeisbare boete moet worden betaald.

Zorg dat je een waterdicht relatiebeding maakt en aarzel niet om hiervoor professionele hulp in te schakelen.

Relatiebeding bij tijdelijk contract (bepaalde tijd)

Ook hier geldt dat met ingang van de komst van de WWZ een relatiebeding alleen bij zwaarwegende en/of vertrouwelijke bedrijfs- of dienstbelangen rechtsgeldig is, mits zeer uitvoerig en goed gedocumenteerd, gemotiveerd en bewijsbaar.

Relatiebeding bij ZZP

Omdat een ZZP vaak afhankelijk is van het netwerken binnen bestaande kringen van een werkgever of bemiddelaar zal er rekening mee worden gehouden bij het opstellen van een beding en de tijdsduur en voorwaarden.

De nietigverklaring van een relatiebeding op grond van administratieve onjuistheden en onvolkomenheden komt relatief vaker voor.

Voorbeeld relatiebeding

Het is werknemer verboden om gedurende een periode van .... maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijke contacten aan te gaan of te onderhouden met relaties van de werkgever. (Lijst met relaties)

Relaties van werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee werkgever gedurende een periode van .... maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om diensten en/of producten aan te leveren.
Voor ‘werknemer’ kan uiteraard ook de naam van de ZZP-er worden gebruikt.

  • Let op: dit is een voorbeeld relatiebeding. Het opstellen van een relatiebeding is altijd maatwerk. 

Laatste tips voor een goed relatiebeding

  • Laat het beding niet te lang duren
  • Beschrijf zo duidelijk en beperkt mogelijk wat onder ‘relaties’ moet worden verstaan
  • Houd de geografische reikwijdte van het beding beperkt tot wat noodzakelijk is
  • Zorg voor een uitgebreide schriftelijke motivatie en duidelijke beschrijving
  • Wijs de werknemer bij vertrek schriftelijk op het relatiebeding

 

Heb je een relatiebeding opgesteld, maar heb jij het gevoel dat je (ex-) werknemer zich daar niet aan houdt? Schakel dan op tijd een adviseur in. 

Heb jij nog vragen of een tip voor andere lezers? Laat wat van je horen.

Interessant voor jouw netwerk?

Mijn nieuws blijven volgen?

Laat een reactie achter